Försäljningsvillkor

Priser
Alla priser som lämnas ut av Swim Systems Scandinavia AB är priser exkl. lagstadgad moms.
Vi säljer inte till privatpersoner. Ring oss för hänvisning till återförsäljare..

Nöjdkundgaranti
Swim Systems Scandinavia AB strävar efter att alla kunder ska vara nöjda och därför har vi en nöjdkundgaranti som innebär att man kan återlämna varan inom 14 dagar efter leverans och få pengarna tillbaka om man inte är helt nöjd. Detta förutsätter att varan är absolut helt felfri och att den är förpackad i sin originalförpackning. Alla frakter i samband med nöjdkundgaranti betalas alltid av kunden. Kundanpassade produkter, specialprodukter, inredningar, m.m. omfattas inte av nöjdkundgarantin.

Offert
Giltighetstid Offerten gäller 2 månader från offertdatum om inget annat angivits. B. Avvikelse från offert Om beställaren vidtar uteslutningar eller andra ändringar i offerten förbehåller sig leverantören rätten att träffa ny överenskommelse om försäljningsvillkoren.

Order
Order kan lämnas direkt till leverantörens kontor eller representanter, muntligen eller skriftligen eller via mejl.. Skriftlig orderbekräftelse lämnas normalt sett inte på order med omgående leveranstid om inte särskild överenskommelse skett. Ändringar i Projektorder måste ske senast 5 arbetsdagar efter orderbekräftelse skickats. Merkostnader debiteras beställaren.

Konditioner
Priser gäller netto, exklusive moms, emballage och försäkringskostnader. Emballage återtages ej såvida inte annat anges. Vid slutförsäljning förbehåller vi oss rätten att ersätta produkten med likvärdig eller bättre. Inträffade ändringar i råvarupriser, importpriser och tillverkningspriser berättigar till motsvarande prisändringar. Prisändringar som orsakas av händelser som vi ej kan kontrollera kan ske utan föregående meddelande.

Betalningsvillkor
Betalningstiden utgör 30 dagar netto om inte annat angivits. Dröjsmålsränta debiteras med referensränta +10% vid betalning efter förfallodagen.

Reklamationer
Reklamationer måste alltid göras inom 5 dagar efter leverans för att mottagaren skall kunna ställa ersättningsanspråk.
Observera: Retur av varor, som reklamerats av mottagaren, får endast ske efter godkännande från Swim Systems Scandinavia AB.
Anmärkning mot fullgjord leverans skall, inom 5 arbetsdagar, skriftligen meddelas Swim Systems Scandinavia AB, varvid högst 5 % av fakturabeloppet får innehållas tills leveransen godkänts. Full betalning skall dock alltid ha skett inom 30 dagar efter det att anmärkningen åtgärdats av leverantören. Krav på vite vid försening eller av andra anledningar gällande projekt skall ske senast 5 arbetsdagar efter projektets färdigställande och kan max uppgå till 5% av ordervärdet.

Returer
Oberoende av returanledning får retur av varor endast ske efter överenskommelse med Swim Systems Scandinavia AB försäljningsavdelning, som också ger besked om hur retur skall hanteras. Returer sändes på det sätt leverantören anger. Retur i anledning av fel, gjorda av beställaren, kan endast godkännas för helt kuranta varor i originalförpackningar. Vid sådan retur debiteras beställaren 20 % av varuvärdet. Kundanpassade produkter och specialprodukter omfattas inte av returrätt. Frakt- och emballagekostnader betalas av beställaren.

Leverans
A. Leveranstid Om inte annat angivits sker leverans inom 1-14 dagar. Projektrelaterade produkter efter överenskommelse.
B. Snabborder Om angiven order önskar expressorder sker detta mot en extra kostnad som debiteras kunden.
C. Mottagning av gods Levererat gods skall av beställaren omgående placeras i utrymme med normal värme och luftfuktighet.

Montering
Om montering ingår, debiteras eventuella ändringsarbeten extra. Beställaren skall se till att det finns tillgång till elkraft och belysning i berörda lokaler och att dessa har gjorts i ordning, så att montering kan ske effektivt. Montering, elinstallation och VVS-enheter ingår inte i leverantörens åtaganden om inte detta avtalats särskilt. Inte heller städning eller bortforsling av befintligt material. Om montering utan leverantörens vållande inte kan ske i en följd, äger leverantören rätt att debitera extraresor och andra därmed sammanhängande kostnader. Vid fullgjord eller avbruten montering skall beställaren besiktiga det utförda arbetet. Eventuella reklamationer skall ske senast 5 arbetsdagar efter montering och framföras skriftligt samt bekräftas av Swim Systems Scandinavia AB. Kontrollmått skall kunna tagas på plats 8 arbetsveckor före leverans.

Garanti
För fabrikations- och materielfel lämnar leverantören, där inget annat angivits, 2 års garanti från leveransdagen, varvid förutsätts att varan placeras i lämplig lokal och att man följer de skötselinstruktioner som medföljer produkten alternativt erhållas av leverantören. Garantin innebär att leverantören har skyldighet att efter eget val avhjälpa felet eller leverera ny likvärdig vara. För skador under transport, vid lossning, uppackning, inbärning och utplacering samt genom olämplig behandling har leverantören inget ansvar. Utökad garanti offereras på begäran – för vissa produkter.

Transportskador
Var noga när du tar emot varorna. Kontrollera alltid att kartongerna är hela och oöppnade och att antalet kollin överensstämmer med vad som anges på fraktsedeln. Alla avvikelser måste du notera på chaufförens fraktsedel och därefter anmäla till transportföretaget. Vid senare anmälan tar transportföretaget inte emot skadeanmälan, och du får själv stå för kostnaderna.

Äganderätt
Förslag, skisser, konstruktioner, ritningar och övriga anbudshandlingar är leverantörens egendom och får inte utan särskild överenskommelse utnyttjas av beställaren eller av denne delges tredje man. Gods som levererats är leverantörens egendom tills dess att full likvid erhållits.
Design-, pris- och konstruktionsförändringar
Leverantören förbehåller sig rätten till pris-, design-, och konstruktionsförändringar utan föregående meddelande.

Valuta
Då en hel del av våra produkter har ursprung i utlandet finns i våra offerter en klausul om valuta. Vi förbehåller oss rätten att, utan föregående avisering, justera priserna vid valutakurs-förändringar +/- 3%.